Paglaum ko si Cristo, kinabuhi ko S’ya

1
Paglaum ko si Cristo, kinabuhi ko S’ya,
Gianak ko pag-usab, ug gisuropan N’ya;
Usbon Niyang lawas ko sa dako N’yang gahum,
Sama gyud’s lawas N’yang mahimayaon.
  Moanhi S’ya, himayaon ako!
Sama gayud sa lawas N’ya, ang lawas ko usbon;
Moanhi S’ya ug ako ’yang tubson!
Siya m’oy akong paglaum nga mahimayaon.
2
Paglaum ko si Cristo, misteryo S’ya sa Dios;
Kahupnganan’s Dios Iyang gipaambit nako.
Nia aron masakot ko’s Dios’ tanang bahin,
Makaambit’s himaya N’ya sa dayon.
3
Paglaum ko si Cristo, S’ya’y katubsanan ko:
Lawas ko ipagawas gikan’s kamatayon,
Nia aron lawas usbong mahimayaon,
Kamatayon lamyon hangtud sa dayon.
4
Paglaum ko si Cristo, S’yay kasaysayan ko:
Kinabuhi N’ya maoy kasinatian ko
Nia aron dad-on ko sa kagawasan N’ya,
Hingpit unyang mausa ako Niya.