Misteryo gibugna karon kanako

1
Misteryo gibugna karon kanako,
Kini’s Cristong realidad’s Dios.
Pagkalawas sa Dios, kinabuhi ko,
Unya himaya’g paglaum ko.
  Cristo kinabuhi’s sulod ko!
Mahimayaong paglaum ko!
Sa espiritu ko S’ya ang misteryo!
Siya unya ang himaya ko.
2
Gianak pag-usab’s espiritu ko,
Nagtransporma karon’s kalag ko.
Usbon N’yang lawas ko, masama’s Iya,
Aron hingpit kong masama N’ya.
3
Usa’s kinabuhi’g kinaiya N’ya,
Aron didto unya’s himaya,
Magpahimulos sa Iyang presensya,
Wa gyuy kalainan’s dagway N’ya.