Sa wa pa ang kalibutan

1
Sa wa pa ang kalibutan
Iglesia nahimut-an,
Gipili’s Dios dihang Cristo,
Maanak, mabalaan;
Mahimo N’ya nga kabtangan,
Sa Esp’ritu timbrehan;
Patinga, panulondon ta,
Sa Anak ’yang padaygan.
2
Cristo nikayab sa trono,
Labaw’s tanang kagahum;
Dios naghimo Niyang Ulo,
Sa Iglesiang Lawas N’ya.
Tanang butang Iyang pun-on,
Kahupnganan madayag
Pinaagi sa Iglesia,
Makita ang dagway N’ya.
3
Nangamatay unta’s sala,
Sunod’s panahon karon;
Sa yawa nagpasakop ta,
Nagpatuyang sa unod.
Nabanhaw uban ni Cristo,
Naglingkod’s kalangitan;
Mahimayaong buhat’s Dios,
Diha kang Cristo Jesus.
4
Judio’g Gentil nausa,
Misteryo’s Dios nakita;
Cristo ang Batong pamag-ang,
Nahimong sukaranan;
Kita matukod Kaniya,
Puloy-an’s Dios makita,
Espiritu nagpaangay
Mahimo ’yang pahulay.
5
Gilaraw’s Dios eternidad,
Kaalam N’ya ipadayag,
Misteryo nga Iglesia N’ya,
Kabalayan’s ’yang Anak.
Matugkad’s mga balaan,
Cristo way kinutoban;
Ang gugma N’yang di masukod,
Mapanag-iya ang Dios.
6
Usa’s Lawas, Espiritu,
Paglaum ug Ginoo;
Usang pagtoo, bautismo,
Usang Amahan’s tanan;
Busa Iglesia usa ra,
Dinhi Cristo maila;
Makatubo’s pagkahamtong,
Dili na magpalimbong.
7
Gihatag N’ya tanang gasa,
Pagtukod sa Lawas N’ya,
Paghingpit’s mga balaan
Sa ilang pangalagad.
Hukason ang daang tawo,
Ug isul-ob ang bag-o;
Hunahuna’g espiritu,
Mabag-o samang Cristo.
8
Gihatag ’yang Kaugalingon,
Iglesia balaanon,
Walay kunot, buling, mansa,
Iyang pangasaw-onon.
Gipakaon, gipangga N’ya
Sama sa Kaugalingon.
Nausa S’ya sa Iglesia,
Kadakong misteryoha.