Ingon’s lawas nga kahupnganan

1
Ingon’s lawas nga kahupnganan,
Ug pagpadayag ta
Iglesia mao sab Kaniya,
Pagpadayag Niya.
2
Ingon ni Eva, bahing Adam,
Kay kan’ya naggikan,
Iglesia sab m’oy pagtubo N’ya,
Si Cristo ang sulod.
3
Ingon sa binhing gilubong nga
Nadaghan nga trigo,
Gisakot pag-usa’g giporma
Nga usang tinapay.
4
Kitang daghang iya’s Iglesia,
Nga pagpadaghan N’ya;
Usang Lawas nga nagpadayag,
Naghimaya sa Dios.
5
Ingon’s mga sanga sa parras
Nga nikatay’s gawas,
Nausa ni’ni’g nagpabilin,
Namunga’g pinungpong.
6
Busa daghang miembro’s Iglesia
M’oy pagdakong Cristo,
Sa kinabuhi nausa N’ya,
Nagpakaylap Niya.
7
Kahupnganan, hulad, pagsanay,
Hingpit ekspresyon N’ya,
Pagtubo, pagkaylap, ug sumpay,
Labing dagaya gyud.
8
Mao ang Iglesia kang Cristo,
Ug diha N’ya ang Dios
Mahimaya’s mga tinubos
Hangtud’s eternidad.
9
Busa si Cristo ug Iglesia,
Dakong misteryo’s Dios,
Mao ang panagsagol sa Dios
Ug sa katawhan N’ya.