May pagbati’s kinabuhi

1
May pagbati’s kinabuhi
Tanang matang ni’ni;
Kinabuhing dayon’s sulod
May diosnong pagbati.
2
Mas habog nga kinabuhi
Labaw ug pagbati;
Pagbati’s kinabuhi’s Dios
Maoy labing habog.
3
Pagbati’s kinabuhi’s su’d,
Pagbati man sa Dios;
Na’s espiritung gibuhi,
Ang labawng pagbati.
4
Pagbati’s kinasuloran,
Pagkaamgo’s sulod,
Makaila’s mga butang
Ug kabubot-on’s Dios.
5
Ni’ni makaila ta’s Dios,
Sa kinabuhi’s su’d;
Gamhanan ug dihadiha,
Di makigbisug gyud.
6
Sa labi nga pagtubo ta,
Pagbati mokusog.
Labi natong tumanon ni,
Labi pang mokusog.
7
Kon mabansay nang pagbati,
Esp’ritu maisug,
Pakig-ambitayng matuod
Maangkon ta gayud.