Tanang gipadayag’s ngalan

1
Tanang gipadayag’s ngalan,
Lami gyud’s naminaw,
Labing mahal Imong ngalan,
Kay gipasaylo man.
2
Ngalang nagputos sa grasya,
Sa Dios-tawo makita;
Ning ngalan masubay Niya
Diosnong kinabuhi.
3
Jesus—gugma’y gipasabut,
Kasubo giantus;
Kanato nahangawa S’ya,
Sa kasub-anan ta.
4
Way sala nahimong sala,
Mamatarung lang ta;
Gitugyan ang Kaugalingon,
Aron mosalig ta.
5
Inigsangpit sa ngalan Mo,
Kanimo magsimba;
Labing tahum Ka’s linibo,
Nagpagawas namo.