Kabulahanan ug kadungganan

  Kabulahanan ug kadungganan
Ug ang himaya
Alang Kanimo.
Kabulahanan ug kadungganan,
Karon ug sa dayon.
Daygon Siya!
Sa tanang balaan.
Daygon Siya
Karon ug sa dayon.
Hallelujah!
Kabulahanan ug kadungganan
Ug ang himaya
Alang Kanimo.
Kabulahanan ug kadungganan,
Karon ug sa dayon.