Tulo’y persona, usa’g pagkamao

1
Tulo’y persona, usa’g pagkamao
Ang Amahan, Anak, ug Esp’ritu.
Pinaagi’s Esp’ritu diha’s Anak
Dios nisulod sa pagkatawo ta!
Dios Trinidad, karon atong tanan!
Katingad-an! O himaya!
Diosnong Gasa di mahurot nato!
Pagkalabaw! Pagkaayo!
2 Pagkadato sa Amahang tinubdan
Sa tanang atong gipahimuslan!
Kabulahan, naato kining tanan,
Magamit ta hangtud’s kahangturan.
3
Ang Anak pagpadayag sa Amahan,
Diha’s unod nipuyo’s katawhan!
Buhat’s katubsanan pagkagamhanan,
Nausa sa Dios kita nga tanan!
4
Espiritu m’oy pagsulod sa Anak,
Kinabuhi kanato isangkap.
Espiritu ta ug Espiritu N’ya,
Katingad-ang nasagol, nausa!
5
Matuod gyud Dios karon Espiritu,
Matandog, masinati na nato;
Na-usa ta ka espiritu sa Dios,
Sama N’ya’s kinabuhi sa bug-os!