Ginoo, Pulong Ka sa Dios

1
Ginoo, Pulong Ka sa Dios,
Anak mismo sa Dios;
Dagway Niya nga tinuod,
Usa Kaniya gyud.
2
Ikaw mismo mao ang Dios,
Pagkalawas Niya;
Diha Nimo Dios nadayag,
Ug among nakita.
3
Kasanag Ka’s himaya’s Dios,
Nagdan-ag Ka namo;
Pagpadayag’s pagkamao,
Sa Dios nagmatuod.
4
Dios kahayag diha Nimo,
Kinabuhi namo;
Naambitang kinaiya,
Kaniya nausa.
5
Grasya sa Dios diha Nimo,
Napa’muslan namo;
Kamatuoran napalgan,
Diha Nimong tanan.
6
Kahupnganan’s Dios nadawat,
Grasya ngadto’s grasya;
Diha Nimo nasagol’s Dios,
Mausa na’s bug-os.
7
Ginoong Dios, simbahon Ka,
Ikaw among tanan;
Ikaw ang gimahal namo,
Tawgon Imong Ngalan.