Kinabuhing hatag

1
Kinabuhing hatag,
Dugong giula Mo,
Naglukat, nagbuhi
Kanako, Ginoo.
Kinabuhi gihatag Mo,
Unsay gihatag ko?
2
Nigugol Ka’g mga
Tuig sa kasakit,
Aron masayran ko
Ang himaya’s dayon;
Nigugol Ka’g mga tuig,
Unsay gibalus ko?
3
Puy-anang mahayag
Ug Imo nga trono,
Gib’yaan Mong tanan
Dinhi nagdumu’ong;
Tungod nako gib’yaan Mo,
Unsay gib’yaan ko?
4
Kapait giantus
Walay makaasoy,
Luwason lang ako
Gikan sa impyerno;
Alang nako giantus Mo,
Unsay ibalus ko?
5
Gidad-an Mo’s hingpit
Kal’wasang way bayad,
Pagpasaylo’g gugma
Nga gikan’s itaas;
Dagkong gasa gihatag Mo,
Unsa ang balus ko?
6
Kinabuhi halad
Alang lang Kanimo,
Kalipayng Kanimo
Mag-antus’ kalisud;
Gitugyan Mong Kaugalingon,
Maghalad ko Nimo.