Ginoo, Ikawng Alpha

1
Ginoo, Ikawng Alpha
Ug ang Omega sab;
Ikaw ang Una’s tanan,
Ug ang Katapusan.
Ikawng bugtong Pagsugod,
Bugtong nga Pagtapos;
Nasakop diha Nimo
Tanang binuhat man.
2
Sanglit Ikaw ang Alpha,
Tanan gisugdan Mo;
Ug ingon nga Omega,
Tanan tapuson Mo.
Kay Alpabeto Ka’s Dios,
Tanan sinulat Mo;
Kay Ikawng tanang letra,
Tanan naa Nimo.
3
Panganay Ka ug Ulo
Sa tanang binuhat;
Ulahi’s kabuhatan,
Magtapos Ka’s tanan.
Na’ Nimo tanang butang
Kay Panganay Ka man;
Alang Nimo na’ng tanan
Kay Ulahi Ka man.
4
Kay Ikaw ang Sinugdan,
Nag-una Ka’s tanan;
Kay Ikawng Katapusan,
Manunod Ka’s tanan.
Bugtong Kang Sinugdanan,
Gikan Nimong tanan;
Kay bugtong Katapusan,
Magtapos Ka’s tanan.
5
Ginoo, gisimba Ka
Ug gimahal namo;
Kay Alpha Ka’g Omega,
Ikaw maong tanan.
Magdayeg mi Kanimo,
Ang Sinugdan’s tanan,
Magsimba kami Nimo,
Katapusan’s tanan.