Sa tinapay ug sa kopa

1
Sa tinapay ug sa kopa
Nakita namatay Ka;
Namalandong sa buhat Mo,
Pag-antus Mo gimahal.
Nagkabulag dugo’g lawas,
Timaan’s kamatayon;
O salamat, simbahon Ka,
Sa awit halaran Ka.
  Ikaw ang nag-antus,
Akoy nabulahan;
Buhat sa pagtubos
Gugmang daygon sa dayon!
2
Ang dugong Imong giula
Nagdala namo sa Dios,
Di na gayud magbulag pa
Kanamo gikan Niya.
Himaya’g pagkamatarung
Gitubag sa dugo Mo;
Sa kamatayon Mo, Jesus,
Makapabilin mi’s Dios!
3
Labing balaan nabuksan
Sa paggisi Mo’s tabil,
Gikuha na ang nag-ulang,
Trono’s grasya kadangpan.
Grasya’g kaluoy nagtagbo
Panahon’s pangin’hanglan,
Daw buhing tubig nainom;
Sa Dios mismo nabusog.
4
Gitubos man Nimo kami,
Mahimong sacerdote;
Katam-is sa Dios ambitan,
Pagtuman’s katungdanan.
Unsang kaluoy naako,
Gikan’s pagkamatay Mo;
Way pag-undang handumon ko
Hangtud mag-inom didto.