Iglesia mahimayaon ug bahin gayud kita&mdash

1
Iglesia mahimayaon ug bahin gayud kita—
Nalipayng giusa kita’s Ginoo!
Dunay Lawas sa uniberso, ug nasakop kita—
Hallelujah! giusa ta’s Ginoo!
  Hallelujah alang’s Lawas!
Mga bahin ta sa Lawas!
Hugot nga alang sa Lawas!
Hallelujah, giusa ta’s Ginoo!
2
Di’s tinagsang Cristohanon, kondi’ Lawas hinugpong—
Alang’s hingpit nga pagpadayag sa Dios;
Di tinagsang iglesia kondi’ hiniusang Lawas—
Hallelujah, naa na kita’s Lawas!
  Hallelujah alang’s Lawas!
Magkurog gyud si Satanas!
Madaugon diha’s Lawas!
Hallelujah, naa na kita’s Lawas!
3
May pitong bulawang tangkawan—diosno’g kinaiya—
Wa may natural nga gitugot’s Lawas.
Kon kinaiya’s Dios ambitan tangkawan magsidlak—
Hallelujah, nagsidlak kini karon!
  Hallelujah alang’s Lawas!
Alang’s tangkawan nga Lawas!
Bulawang Lawas nagsidlak!
Hallelujah, nagsidlak kini karon!
4
Pagkausa ipadayag, magdiosnon pa’g magsidlak,
Pagkaon kang Jesus, bugtong paagi!
S’yang kahoy’s kinabuhi, ang manna ug ang kombira—
Hallelujah, inadlawng makaon S’ya!
  Usa tungod’s pagkaon N’ya!
Diosnon tungod’s pagkaon N’ya!
Nagsidlak sa pagkaon N’ya!
Pagkaon kang Jesus bugtong paagi!