Kuhaang taptap, Ginoo

1
Kuhaang taptap, Ginoo,
Sa kasingkasing ko;
Padaygi sa panan-awon,
Sa pahiuli Mo.
2
Matugkad’s bugnang gahum Mo
Nga nagbanhawng Cristo;
Gahum nadawat’s pagtoo,
Nadala’s iglesia.
3
Gipagawas’ Imong gahum
Sa butang madanihon;
Nagpasu’d nako’s iglesia lokal,
Kining dakong gahum.
4
Pagsulod’s iglesia lokal,
Personahon Ka gyud,
Tawo ko’s gawas magkakunhod,
Alang ko’s Ginoo.
5
Personahon Ka nako Ginoo,
Nalansang uban Nimo.
Gipahiuli tawo ko’s sulod;
Gipuy-an na Nimo.
6
Kon isalikwayng kaugalingon,
Maila ang Lawas Mo,
Kon mag-ambit’s Persona Mo,
Madayag bag-ong tawo.
7
Kinabuhi’s iglesia bag-ong tawo
Madayag’s tanang iglesia lokal,
Hiniusang tawo ang Lawas Mo,
Madayag usang Tawo.
(Sublia ang katapusang duha ka linya sa matag estansa)