Gibiyaan Mo ang korona ug trono

1
Gibiyaan Mo ang korona ug trono,
Sa pag-anhi alang nako;
Apan’s Bethlehem way lawak nga napalgan
Aron Imo nga matawhan.
  Umari Ka’s kasingkasing ko,
May lawak alang Kanimo!
Umari Ka’s kasingkasing ko,
May lawak alang Kanimo!
2
Langit nilanog sa awit’s manulonda,
Nagmantala’s kahalangdon Mo,
Apan natawo Kang labi nga kabus,
Sa dako nga pagpaubos.
3
Mga milo ug tanang kalanggaman,
Sa lasang may kapahulayan;
Apan Anak’s Dios natawo sa pasungan,
Nagdako sa kamingawan.
4
Nianhi Ka uban sa buhing Pulong,
Aron katawhan Mo luwason;
Apan gipurongan Ka’g tunok, gitamay,
Didto’s Calvario gipatay.
  Umari Ka’s kasingkasing ko,
Krus bugtong gisaligan ko;
Umari Ka’s kasingkasing ko,
Krus bugtong gisaligan ko.
5
Langit molanog sa awit sa pagdayeg,
Sa moabot N’yang pagdaug,
Tawgon Mo unta sa trono Mo magbarug,
Sultiang may lawak ako!
  Malipay mag-awit’s pagdayeg,
Kon moabot Ka’g tawgon ko;
Malipay mag-awit’s pagdayeg,
Kon moabot Ka’g tawgon ko.