Napako sa krus kasama

1
Napako sa krus kasama
Ni Kristo at napalaya;
Nabuhay muling kasama,
Buhay Niya ang namahala.
  Namatay kasama ni Kristo,
Ligtas sa sala at mundo;
Nabuhay kasama ni Kristo,
Sa buhay ko Siya’ng namuno.
2
Hiwaga noong di batid,
Nalaman sa pa’nalig;
Kristo sa aki’y l’walhati,
Handugan Siya ng papuri.
3
Kalikasa’y may simbolo:
Namunga nam’tay na trigo;
Hinugpong sangang mahusay,
Nakamit mayamang buhay.
4
Ang lihim ng kabanalan -
Di sariling kaganapan;
Maalis sa ’kin ang laman,
Panginoon, ako’y punan.
5
Ito ang lunas sa sakit -
Mamatay lang sa sarili’t
Hayaang tumustos sa iyo
Lakas ng buhay ni Kristo.
6
Mula krus hanggang sa trono
Panginoon ang namuno,
Una’y kamatayan, saka
L’walhati, Siya’ng halimbawa.