O Tinapay sa banal

1
O Tinapay sa banal,
At sa manlalakbay,
Mulang langit na Manna,
Angkop sa kanila.
Amin nang Sarili Mo,
Kami’y punuin Mo;
Hanggang lupa’y mapun’an,
Ng Iyong kasiyahan.
2
Ika’y buhay na tubig,
Sa batong nabitak;
Tubig na anong tamis,
Bukal ng pag-ibig.
Malaya Kang inumin,
Uhaw ko’y pawiin;
Hanggang kawalang-hanggan
Tanging Ikaw lamang.
3
Inumin Ka’t kainin,
Salamat ihain;
Iyong ’Spiritu’t Salita,
Handog Mong tamasa.
Sa Iyo kami’y lalago,
Mamumuhay sa Iyo;
Upang sa Iyo matulad,
Lubos Kang ihayag.