Kon kalinaw’s dalan sama sa suba

1
Kon kalinaw’s dalan sama sa suba,
Kasub-anan sama’s balud,
Bisan unsay dangatan gitudloan,
“Kini maayo sa kalag ko.”
  Maayo’s kalag ko!
Kini maayo sa kalag ko.
2
Bisan yawa mobun-og, pagsuway moabot,
May bulahan nga pasalig,
Nga si Cristo nagtagad’s kahimtang ko,
Nag-ula’s dugo alang nako.
3
Kanindot nga di usa ra ka bahin,
Kondi’ tibuok kong sala,
Iya nang gikalansang ngadto sa Krus,
Dayga ang Ginoo, kalag ko.
4
Alang nako si Cristo ang nabuhi;
Moabot man ang kangitngit,
Mamatay, mabuhi, wa koy kasakit,
Kalag hunghongan N’ya’s kalinaw.