Dako ang pagkamatinumanon Mo

1
Dako ang pagkamatinumanon Mo,
Dios Amahan wa Kay pagkausab;
Kaluoy Mo wala gyuy pagkapakyas,
Unsa Ka kanhi mao sa dayon.
  Matinumanon Ka! Matinumanon Ka!
Matag buntag bag-ong kaluoy Mo;
Naghatag Ka sa tanang kinahanglan,
Pagkamatinumanon Mo gayud!
2
Ting-init, tingtugnaw ug tingbuklad ba,
Adlaw, Bulan ug kabitoonan;
Niduyog pagsaksi’s kinaiyahan,
Sa Imong pagkamatinumanon.
3
Gipasaylo’s sala, kalinawng lungtad,
Presensyang naglipay ug naggiya;
Kusog ko karon, paglaum sa ugma,
Kabulahan naako’g daghan pa!