Pangino’n, ang Iyong dinanas

1
Pangino’n, ang Iyong dinanas
Sa mga dusa’t hirap,
Puso nami’y humahanga,
Amin Kang sinasamba.
  Purihin Ka, Manliligtas!
Para sa ’min namatay!
L’walhatiin, Manliligtas!
Buhay Mo ay aming nataglay.
2
Lalim ng Iyong kalungkutan,
Dusa’t kapighatian;
Lampas sa aming maisip,
Higit sa ’ming masambit.
  Purihin Ka, Manliligtas!
Para sa ’min namatay!
L’walhatiin, Manliligtas!
Buhay Mo ay aming nataglay.
3
Sa gawaing katubusan,
Sa mga kahirapan;
Ikaw lamang ang nagdusa,
At walang nakasama.
  Purihin Ka, Manliligtas!
Para sa ’min namatay!
L’walhatiin, Manliligtas!
Buhay Mo ay aming nataglay.
4
Kasalana’y sinukat Mo,
Poot at sumpa’y sa Iyo;
’Tinakwil ng Diyos at tao:
Pag-ibig Mo’y dibino.
  Purihin Ka, Manliligtas!
Para sa ’min namatay!
L’walhatiin, Manliligtas!
Buhay Mo ay aming nataglay.