Ikaw lahat ng hain

1
Ikaw lahat ng hain,
Handa para sa ’min;
May glorya’t katamisan,
Nitong kahulugan.
Tinupad layon ng Diyos,
Nilugod Siyang lubos;
Sapat sa ’ming kailangan,
Walang kakulangan!
2
Handog na susunugin,
Sa apoy tupukin;
Sa Diyos samyong matamis,
Tupdin Kanyang nais.
Iyong pinangalagaan,
Kanyang kagustuhan;
Sarili Mo’y hinain
Sa Diyos ay pagkain.
3
Handog na pagkain Ka,
May langis, kamangyan
Banal, pino at sakdal
Punong katamisan.
Kapayapaan gawin,
Pampayapang hain;
Kasama ng Diyos kami,
Sa Iyo bumahagi.
4
Sa kasalanang hain
Naging sala Ka rin,
Namatay Ka’t tinupad
Katubusang tapat.
Handog sa pagkasala
Pinasan ’ming sala
Kat’wiran sinagot Mo
Patawad natamo.
5
Niluglog na alay
Binuhay sa patay;
Hades at kamatayan
Napagtagumpayan.
Naitaas na hain,
Umakyat-sa-langit;
Panlangit na pagkain
Ako ay busugin.