Salitang buhay ng Diyos Ka

1
Salitang buhay ng Diyos Ka,
Laging kasama Niya
Iyong ’hinayag l’walhati Niya,
Nang nasa lupa Ka.
  Salitang buhay, pur’hin Ka,
Sa Iyo Diyos nakita!
Kanyang katangia’t glorya,
Iyong ipinakita.
2
Binigkas ng kalangitan,
Ang kal’walhatian.
Tinanghal ng sangnilikha,
Lakas at galing Niya.
3
Salita ng Diyos, kay yaman!
Mapatotohanan!
Nahayag Ka sa Salita,
Nang Diyos makilala.
4
Naging laman Ka, Salita,
Namuhay sa lupa;
Lahat Mong salita’t kilos,
Naihayag ay Diyos.
5
Salita, Ikaw ang buhay!
Liwanag ding buhay!
Buhay na nagliliwanag.
Nang Diyos maihayag!
6
Gagawad ng kahatulan,
Makitang katwiran;
Upang Diyos mahayag lubos,
Nang lalong matalos.
7
Kahayagang lubos ng Diyos,
’Pinakita ang Diyos!
Hindi na nakukubli Siya,
Lubos nadeklara!