Diha Kanimo makita

1
Diha Kanimo makita,
Ang dagway’s Amahan;
Pagkalawas gayud Niya;
Ug ’yang kahupnganan.
2
Dayong Pulong Ka, Ginoo,
Diosnong kinabuhi;
Grasya’s Dios nadawat namo,
Diha tanan Nimo.
3
Kasanag’s himaya sa Dios,
Ikaw Anak sa Dios;
Pagkamao Ka N’ya gayud,
Tanan magmatuod.
4
Pagkalawas Ikaw sa Dios,
Usa gayud Niya;
Kanamo nadayag ang Dios,
Diha gayud Nimo.
5
Diha Nimo napa’muslan,
Ang Dios among tanan;
Salamat Nimo ug sa Dios,
Pagdayeg way pagtapos.