Ama, sa Iyo’y umaawit kami

1
Ama, sa Iyo’y umaawit kami
Karapat-dapat Ka sa papuri!
Sa espiritu at realidad,
Sambahin Ka namin ang Iyong hangad.
2
Nilikha Mo ang lahat sa Anak,
Lakas Niya’y nag-alalay sa lahat;
Sa Iyo, kami’y lumapit sa lo’b Niya,
Anong tamis sa Iyo’y sumasamba.
3
Sa pinagpalang kinasaklawan,
Sa ekklesia’y laksan ang awitan!
Ang Panganay sa amin nanguna,
Sa pagpuri sa Iyo ng may laya.
4
Siya at kami dito’y nag-awitan,
Ama, mabigyan Kang kasiyahan.
Papuring Kanyang pinangunahan,
May tahanan Ka magpakailanman.