Ilog at puno sa Eden

1
Ilog at puno sa Eden,
Bagay na kapansin-pansin,
Tao’y bigyan ng inumin,
Saganang pagkain.
  Diyos sa Kristo’y ating pagkain,
Kristo’y Espiritung nagtustos;
Kung lagi kong tatamasahin,
Makamtan kong lubos.
2
Puno ng buhay si Kristo
Bilang pagkain ng tao,
Yaman ng Diyos matamasa,
Masiyahan nga siya.
3
Espiritu ang siyang ilog,
Tao sa Diyos ay mabusog,
Sa tustos na espiritwal,
Tao’y maging banal.
4
Si Kristo ang aking buhay,
Espiritu sa ’kin tunay,
Diyos sa aki’y nakihalo,
Mal’walhating anyo.
5
Parangalan ko si Kristo,
Sundin ko ang Espiritu,
Luwalhatiin ko ang Diyos,
Sa biyayang lubos.