“Labas ng kampamento,”

1
“Labas ng kampamento,”
Si Hesus puntahan mo;
Kung saan Siya’y nagdusa,
Batahin Kanyang dusta.
2
“Labas ng kampamento,”
Si Hesus puntahan mo;
Krus, kusang papasanin,
Landas makitid tah’kin.
3
“Labas ng kampamento,”
Si Hesus puntahan mo;
Minamahal iwanan,
Lugod Ama ay bigyan.
4
“Labas ng kampamento,”
Si Hesus puntahan mo;
Siya lamang ’yong samahan,
Mundo’t rel’hiyon iwan.
5
“Labas ng kampamento,”
Si Hesus puntahan mo;
Kai-bigan nagsilisan,
Kay Hesus may kas’yahan.
6
“Labas ng kampamento,”
Si Hesus puntahan mo;
Kasama Siya, kay saya,
Ngiti Niya’y nakikita.
7
“Labas ng kampamento,”
Si Hesus puntahan mo;
Hanggang bukang-liwayway,
Kaharian dumatal.