Buhay kay Hesus payapa

1
Buhay kay Hesus payapa!
Ilog ng aliw, anong siya!
Pagsubok man ’di mangamba
Buh
áy kay Hesus, ’lapit Siya.
  Paglingkuran Ka nang higit,
Papurihan Ka pa ulit;
Mamuhay sa presensiya Mo
Hindi sa Iyo lalayo.
2
Buhay kay Hesus, pahinga!
Bigyan Siyang lugod, pagpala!
Siya lamang ang ipamuhay,
Siya na, hanggang katapusan.
Paglingkuran Ka nang higit,
Papurihan Ka pa ulit;
Mamuhay sa presensiya Mo
Hindi sa Iyo lalayo.
3
Buhay kay Hesus kahit sa’n!
Lahat kong bigat Siyang pasan;
Iba’y lumisan Siya’y tunay
Tiwala sa Kanyang gabay.
Paglingkuran Ka nang higit,
Papurihan Ka pa ulit;
Mamuhay sa presensiya Mo
Hindi sa Iyo lalayo.
4
Buhay kay Hesus, ’gang wakas!
Tungo glorya Niya lalagpas;
Do’n titingin sa trono Niya,
Mapakinggan: “Maayos na!”
Paglingkuran Ka nang higit,
Papurihan Ka pa ulit;
Mamuhay sa presensiya Mo
Hindi sa Iyo lalayo.