Sa Iyong dugo’y hugasan

1
Sa Iyong dugo’y hugasan,
Linisin sala ko,
Nang ako’y mapahiran
Ng Iyong Espiritu.
Ang aking paglilingkod,
Kay hina at bigo,
Nais kong mapuspusan
Nang mamuhay sa Iyo.
  Iligtas sa sarili,
Sa kapighatian.
Sa Iyo’y mananatili,
Lubos Mong puspusan.
2
Ang aking puso’y tuyo,
Nananabik sa Iyo;
Pun’in ng Espiritu,
Ang kahilingan ko.
Ika’y Batong pinalo,
Ang aking kublihan;
Ako ay Iyong buhusan
Hanggang masiyahan.
  Iligtas sa sarili,
Sa kapighatian.
Sa Iyo’y mananatili,
Lubos Mong puspusan.
3
Anong lamig ng puso,
Lubhang masuwayin;
Pun’in ng Iyong ’Spiritu,
Ikaw ay susundin.
Ako’y nasa dambana,
At di na lalayo;
Apoy Mo ang tumupok
Sa lahat-lahat ko.
  Iligtas sa sarili,
Sa kapighatian.
Sa Iyo’y mananatili,
Lubos Mong puspusan.
4
O, ang Iyong krus sa akin,
Gawa’y palalimin,
Lumawak Ka sa akin,
Abo, ako’y gawin.
Ako ay punuin Mo,
Higit kaysa noon,
At ang tubig ng buhay,
Ibuhos Mo ngayon.
  Iligtas sa sarili,
Sa kapighatian.
Sa Iyo’y mananatili,
Lubos Mong puspusan.