Hipan Mo, Poon ng buhay

1
Hipan Mo, Poon ng buhay,
Sa dalangin ay gumalaw;
Batis Ka ng bagong buhay,
Liwanag ng bagong araw.
2
Kami ay kaisa sa Iyo,
Di na dapat pang hanapin;
Naririnig ang tinig Mo;
Sa ’Spiritu’y kaniigin.
3
Aming Tanggol sa itaas;
Siya nama’y pahid sa loob;
Katotohanan ang lunas,
Sa kasalanan ang sagot.
4
Nguni’t di tapat puso ko!
Bagama’t alam, sumuway;
Nawa’y hipan ng ’Spiritu,
Nang sumunod sa Iyong gabay.
5
Nang walang nakaunawa,
Ako’y Iyong samahan, Giliw;
’Pag may takot, nais Kita,
Makilalang Mang-aaliw.