Ikaw ang tanang halad

1
Ikaw ang tanang halad
Andam sa Dios namo;
Tam-is, mahimayaon,
Makahuloganon.
Tinguha’s Dios nagtagbo,
Nagtuman’s ’yang tuyo,
Nagtagbaw usab namo,
Sa gikinahanglan.
2
Ikawng halad-sinunog,
Giut-ot’s kalayo;
Alang sa Dios kahumot,
Nakapahimuot.
Naglakaw’s presensya’s Dios,
Sunod’s ’yang pagbuot;
Halad Ka nga way apan,
Nga ’yang katagbawan.
3
Ikawng halad-kalan-on,
May “lana’g incienso”;
Balaan, pino, hingpit,
Mahumot kaayo.
Halad-sa-pakigdait,
Among kadaitan,
Uban’s Dios maambitan
Sa tanang balaan.
4
Halad Ka tungod’s sala,
Nahimo Kang sala;
Namatay sa pagtubos,
Sa paglukat namo.
Halad-tungod’s-paglapas,
Nagpas-an sa sala,
Nagtagbaw’s hustisya’s Dios,
Kami mapasaylo.
5
Ikawng halad-tinabyog,
Cristo nga nabanhaw;
Gidaug Mong kangitngit,
Kamatayon, Hades.
Ikawng halad-binayaw,
Nikayab ngadto’s Dios;
Balaang kalan-on Ka
Sa langitnong dapit.