Panginoon kay buti Mo

1
Panginoon kay buti Mo
Tapat at di-nagbabago;
Dakila ang pag-ibig Mo
Walang sukat, walang dulo.
2
Si Hesus Alpa’t Omega,
Gabay sa trono ng glorya;
Sa lumipas, purihin Siya
Sa hinaharap, tiwala.