Ano Siya, Siya ang Ama

1
Ano Siya, Siya ang Ama.
Siya ang walang hanggang Ama.
Siya’y panganay sa nilikha.
Siyang Isang nananahan sa ’kin.
O kahanga-hanga Siya!
2
Ano Siya, Siya ang ilog.
Siyang umaagos na ilog.
Tunay na ilog ng buhay.
Ako’y tinubigan sa ilang.
O kahanga-hanga Siya!
3
Ano Siya, punong-ubas.
Siyang sanga, ugat ni Isai.
Puno ng buhay, kainin.
Buhay Niya ating taglayin.
O kahanga-hanga Siya!
4
Ano Siya, Siya ang Pastol.
Ako’y Kanyang pinahinga,
Pinakain, pinainom,
Nang lumakad sa katuwiran.
O kahanga-hanga Siya!
5
Ano Siya, Espiritu,
Nagpapaloob-ng-lahat.
Ang Espiritu ng buhay.
Nagbigay buhay, pagtawag ko.
O kahanga-hanga Siya!
6
Ano Siya, ang Katawan.
Siya ang kapuspusan ng Diyos.
Sentro ng plano ng Ama.
Kristo’t Ekklesia: bagong tao.
Kahanga-hanga, talaga!
  Kahanga-hanga, Siya na nga!
Kahanga-hanga, Siya na nga!