May Isang kusang namatay para sa ’kin

1
May Isang kusang namatay para sa ’kin,
Upang buhay aking maangkin,
Landas tungo sa krus tinahak Niyang kusa,
Nang mapatawad aking sala.
  Sala ko’y pinasan,
Sala ko’y pinasan,
O gaano’ng Kanyang pinasan!
Anong lugi’t dusa,
Sa krus Siya’y nagpunta!
Dinala Niya ro’n aking sala!
2
Magiliw Siya’t mapagmahal, matiyaga,
Nang puso ko’y nililinis Niya;
Walang paghatol na, ako’y malaya na,
’Pagka’t sa krus sala’y dinala.
3
Kakapit ako sa Tagapagligtas ko,
Hindi na sa Kanya lalayo -
Puso ko’t labi aawit nang masaya,
Inalis na lahat kong sala!