Kung pagod ka sa bigat ng sala

1
Kung pagod ka sa bigat ng sala,
Papasukin mo si Hesus;
Kung nais mo ng bagong simula,
Papasukin mo si Hesus.
  Pangamba ay iyong iwan;
Huwag mo na Siyang tanggihan;
Pintuan ay iyong buksan;
Papasukin mo si Hesus.
2
Kung kadalisayan ang iyong nais,
Papasukin mo si Hesus;
May mga batis na maglilinis,
Papasukin mo si Hesus.
3
Kung silakbo’y nais mong pigilan,
Papasukin mo si Hesus;
Kung kahungkaga’y nais mong lamnan,
Papasukin mo si Hesus.