Namatay para sa salarin

1
Namatay para sa salarin,
Ang Manunubos nating Kristo;
Dugo Niya’y ’winisik sa puso,
“At ikaw nga’y lalampasan Ko.”
  “Kung makita Ko
Ang dugo, dugo,
Kung makita Ko,
Ikaw nga ay lalampasan Ko.”
2
Punong salarin, ’liligtas Niya;
Tutupdin ang Kanyang pangako;
Batis para sa kasalanan,
“At ikaw nga’y lalampasan Ko.”
3
Ang lahat ay mahahatulan,
Bawa’t isa’y may matatamo;
Magkubli sa dugong nagligtas,
“At ikaw nga’y lalampasan Ko.”
4
Dakilang pag-ibig at habag!
Kabutihang tapat, totoo!
Sa dugo’y payapa at ligtas,
“At ikaw nga’y lalampasan Ko.”
(Isinalin mula sa Intsik)