Walang hanggan! Walang hanggan

1
Walang hanggan! Walang hanggan!
Pa’no gugulin walang hanggan?
Ang tanong dumating sa ’kin,
At sa iyo’y dumating din!
Kaligtasan, kap’hamakan -
Mga ito’y walang hanggan.
2
Walang hanggan! Walang hanggan!
Pa’no gugulin walang hanggan?
Dapat piliin si Kristo,
Mapalaya sa sala mo;
Kaligtasan iyong tanggapin:
Walang hanggang buhay tam’hin.
3
Walang hanggan! Walang hanggan!
Pa’no gugulin walang hanggan?
Pinto ng b’yaya pasukin,
Nang sarili’y di sisihin,
Ngayo’y masusing isipin -
Walang hanggan sa’n ’gugulin?
4
Walang hanggan! Walang hanggan!
Pa’no gugulin walang hanggan?
Sa lunsod Kristo’y kasama,
O sa impierno’y mapunta?
Mahalagang pagpasyahan,
Sa’n gugulin walang hanggan?
5
Walang hanggan, walang hanggan,
Pa’no gugulin walang hanggan?
Manalig sa Panginoon,
Maligtas sa kondenasyon:
Magkaroong katiyakan,
Lunsod Banal ang hantungan.