Niay natagong misteryo

  Niay natagong misteryo,
Gikan’s kasaysayan’s tawo!
Paminawa’g dawata ’ni,
Mausa S’ya nimo!
O himaya, hallelujah!
O himaya, hallelujah!
Si Cristo maong misteryo,
Mausa S’ya nimo!