O Diyos, walang hanggang Ama

1
O Diyos, walang hanggang Ama,
Ang di-nilikhang “AKO NGA“!
Mas antigo kaysa tanan,
Bago pa’ng kapanahunan.
2
Mula sa kawalang-hanggan,
Panaho’t lugar nahigtan;
Kapuspusang walang hanggan,
Diyos ngang walang katapusan,
3
Walang hanggang pinagmulan,
Bago pa ng kalangitan;
Una sa lahat ng una,
At higit pa sa “pinaka.”
4
Ang buhay na walang hanggan,
Ika’y walang katapusan;
Higit na nananatili,
Lampas sa pinakahuli.
5
Bilang una Ika’y Alpha,
Bilang huli ay Omega;
Sa simula hanggang wakas,
Buo’t sakdal, walang kupas.
6
Sa Iyong kawalang-hangganan,
Sa lawak ng kapuspusan;
Maging sa Iyong kasakdalan,
Dapat Ka ngang papurihan.