Dahil sa katuwiran Mo

1
Dahil sa katuwiran Mo,
Pagsamba namin ay Iyo;
Kay Kristo Iyong binigyan
Kami ng katuwiran.
Naging matuwid kay Kristo,
Di nabagbag budhi ko.
Sa tapat na katwiran Mo,
Kami ay nakatayo.
2
Napakay Hesus ’ming sala,
Mat’wid na pinatay Siya;
Ang hiling ng kautusan,
Natupad nang lubusan.
Natubos dahil sa Kanya,
Kaya ’ko’y napalaya
Pa’nong sisingilin ako.
Ng Diyos na mat’wid mismo?
3
’Halili nami’y si Hesus,
Iyong tinanggap Amang Diyos,
Hinatulan ang matuwid,
Para sa di-matuwid.
Lumuklok Siya sa Iyong kanan,
Saksi ng Iyong katwiran;
Binigyan Kang kasiyahan
Angkop sa Iyong kai-langan.
4
Dahil sa dugo ni Hesus,
Katwira’y aming lubos;
Sa loob ng katwiran Mo,
Naging matatag ako.
Kami’y naging Iyong katwiran,
Di na mahahatulan,
Hanggang Herusalem Bago,
Ito’y ’ming patotoo.