Ama, biyaya’t dunong Mo

1
Ama, biyaya’t dunong Mo,
Natipon kay Kristo.
Dah’l sa Kanya’y may biyaya,
Aming dunong ay Siya.
2
Lahat Mong plano’y sa Kanya,
Daan ng b’yaya Siya.
Lahat na dunong sa Kanya,
Sa Iyo nga ang glorya.
3
Katuwiran namin ay Siya,
Kami’y matwid na nga;
Aming kabanalan ay Siya,
Kami’y banal na nga.
4
Katubusan din sa’min Siya,
Sa plano Mo Ama;
Nang matubos kaming ganap,
Maging taong ganap.
5
Sa Iyong ekonomya, Ama,
Iyong karunungan Siya.
Dahil nga sa Kanya kami
Sa Iyo’y pumupuri.
6
Hayag Iyong dunong sa Kanya,
Malalim, sagana;
Nguni’t mas ang yama’t lalim
Daan Mo sa amin.