Luwasa sa kaugalingon

1
Luwasa sa kaugalingon,
Ginoo, tukora ko
Uban sa mga balaan,
Mahimong Imong templo.
Luwasa sa kinaiya,
Kagarbo’g pag-inusara,
Aron mapuy-anan Nimo,
Sa tanang adlaw namo.
2
Sa agay’s kinabuhi Mo
Matransporma’g magtubo,
Matukod, mausa Nimo’s
Pakigtambayayongay;
Han-ay’s Lawas mintinahon,
Kabubut-on Mo buhaton,
Silbehan, tabangang uban,
Sa tuyo Mo magtuman.
3
Pagsinati’g kahibalo,
Ang ituboy di ako,
Magpasakop ug modawat,
Magpaangay lang’s Lawas;
Mohawid’s Ulo, magtubo’s
Pagtubo’g paggawi N’ya,
Masumpay pag-usa’s sangkap’s
Lutaha’g kaugatan.
4
Gipalig-on’s Espiritu
Ang tawo ko sa sulod,
Aron sa gugma masayud
Lalum, lapad, ug habog;
Magpa’mu’s gyud’s kadato Mo,
Makahupnganan Nimo,
Motubo sa pagkahingkod,
Ang Lawas Mo matukod.
5
Sa balay’s Dios, sa Lawas Mo,
Ginoo, tukora ko;
Himo’ng hinugpong sudlanan,
Ikaw makit-an’s tanan.
Katahum’s balaang syudad,
Dinhi’s yuta madayag,
Tangkawang magsidlaksidlak’s
Imong pagkabililhon.