Iglesia tangkawang Cristo

1
Iglesia tangkawang Cristo,
Cristo’y suga, Dios kahayag;
Si Cristo ang nagsidlak’s Dios,
Iglesia ang gisang-atan.
2
Kahayag nagsidlak’s suga
Maong Dios nga kinabuhi;
Tangkawan bulawan aron
Motakdo’s gisidlak ni’ni.
3
Ning mangitngit nga panahon
Kinabuhi’s Dios nisidlak
Sa daghang sentro’s katawhan,
Testimonio N’ya makit-an.
4
Kon putling pamatuod ta,
Ampingan gyung “unang gugma”;
Gikan’s kahoy’s kinabuhi
Maiyang pahat’s mananaug.
5
Ang paglutos kon antuson,
Kinabuhi m’oy korona;
Tanang diosdios atong dag-on,
Makakaon’s “tagong manna.”
6
Buhat ni “Jezabel” wad-on,
Makabaton ta’s kagahum;
Hugawng kamatayon dag-on,
Linong maputiy sul-obon.
7
Sama’s “Filadelfia,” pulong
Gituman, Ngalan giila;
Garbong dagaang wad-on ta,
Mokaon’s talad uban N’ya.
8
Iglesia sama kaulay,
Tangkawan, bulawang lunsay;
Angay’s lunsayng pag’matuod,
Sa kinabuhi ni Jesus.
9
Iglesia lokal nga tanan,
Ning panahon m’oy tangkawan;
Ugma bag-ong Jerusalem
M’oy tangkawan’s kahangturan.
10
Daw lunsayng bulawang syudad,
Katapusang pag’dayag’s Dios;
Cristo—suga s’yay magkupot,
Aron magsidlak’s kahayag.