Kanhi patay kita sa sala

1
Kanhi patay kita sa sala,
Na’s nabahin gyud nga yuta;
Gibuhi ta pag-usa sa Dios,
Aron molingkod uban sa Ginoo.
  Giusa ta karon ni Jesus,
Tan-awa, kita nagkausa.
Gidugtong kita N’ya sa gugma,
Ngadto sa hingkod nga sukod’s
Lawas N’ya.
2
Uban’s tanan makasabut na,
Sa tanang mga sukod’s Dios.
Pagkasayud’s gugma ni Cristo,
Mapuno ta sa kahupnganan sa Dios.
3
Sa tuyo’s Dios nasayud kita,
Nakita na ang misteryo N’ya;
Mao si Cristo ug iglesia,
Nga magpakaulaw gyud sa kaaway.
4
Ning tuyo nag-ampo’s Amahan—
Lig-onon ang sulod nga tawo;
Magbalay Ka sa kasingkasing,
Pasukaron mi’s gugma ug plano Mo.
5
Sa Lawas kita ipahaum,
Ingo’g mga bahin ni Cristo;
Magbuhat sumala’s sukod ta,
Sa pagtubo’s gugma mangatukod ta.
6
Nausa pagtuman’s tuyo N’ya,
Ingo’g bag-ong tawo’s plano N’ya.
Mahimaya S’ya sa iglesia,
Ug dihang Jesucristo hangtud’s dayon!

Efeso 2-3