Tudloi, Ginoo

1
Tudloi, Ginoo,
Sa dalan Mo;
Tabangan Mo ako
Sa grasya Mo.
Maglakaw’s pagtoo,
Dili sa makita;
Dad-a sa kahayag,
Tudloi ko.
2
Kon magduhaduha,
Tudloan Mo;
Kon unos moabot,
Tudloan Mo.
May panganud, ulan,
Kahago’g kasubo,
Sidlaki’g i’dayag
Ang dalan Mo.
3
Tibu’k kinabuhi,
Tudloan Mo;
Unsa may dangatan,
Tudloan Mo.
Hangtud gyud mahuman,
Lumbang gidaganan,
Korona madag-an,
Tudloan Mo.