Diosnong gugma labaw’s tanan

1
Diosnong gugma labaw’s tanan,
Kalipay’s langit nanaug;
Kami himoang puy-anan,
Purongpurongi’s kaluoy;
Jesus maluloy-on gayud,
Gugma Kang putli’g way sukod;
Hatagi’s Imong kal’wasan,
Tanang kasingkasing sudlan.
2
Ginhawai’s Espiritu,
Ang tanang naa’s kasubo;
Diha Nimo manununod
Sa pahulayng gisaad.
Kuhaang pagpakasala;
Alpa Ka ug Omega;
Katapusan Ka’g sinugdan,
Nagpagawas’ katawhan.
3
Luwasa, Labing Gamhanan,
Sa kinabuhi hatagan;
Ang presensya Mo mag-uban,
Templo Mo di na b’yaan.
Kanunay Kang among daygon,
Silbehan’s mauyonan,
Ampoan, daygon’s way hunong,
Sa gugma himayaon.
4
Humana, bag-ong kabuhatan,
Himoang putli’s tanan;
Pakit-a’s dakong kal’wasan,
Mauli’s kahingpitan.
Usba, hangtud mahimaya,
Halaran Ka’s purongpurong;
Sa dihang Ikaw halaran,
Diha’s katinga’s gugma.