Magtubo Ka unta nako

1
Magtubo Ka unta nako,
Ang uban mangahanaw;
Paduola adlaw-adlaw,
Sa sala magawas.
  Tabangi ko sa kusog Mo
Sa kaluyahon ko;
Sa kahayag wad-ang dulom,
Wad-ang kamatayon.
2
Ang kahayag Mo magwala,
Dautang hunahuna;
Wa ko’y bili, Ikawng tanan,
Imo nga tudloan.
3
Pakit-a pa’s himaya Mo,
Putli Ka ug tinuod;
Mahimong buhi Mong dagway,
Sa kasadya’g kasubo.
4
Pun-a’s kalipay’s itaas,
Kupti sa diosnong kusog;
Pasidlaka’s dakong gugma Mo,
Tibuok kong pagkatawo.
5
Pakubsang kaugalingon ko,
Kinabuhi Ka’g tumong,
Adlaw-adlaw sa grasya Mo,
Maangay sa ngalan Mo.