Dad-a ako didto’s bungtod

1
Dad-a ako didto’s bungtod,
Aron Ikaw makita;
Madungog namo ang tingog,
Gikan sa langit gayud.
  Dad-a ako didto’s bungtod,
Makig-ambit Kanimo,
Sa dan-ag nakitang tubod,
Ug dugo Mo naghinlo.
2
Labi pang kahayag didto,
Wala nay panagbangi;
Madayag ang kinabuhi
Dihang Cristo maghari.
3
Ampingi nga magpabilin,
Sa tumong magpadayon,
Hangtud Kanimo masama,
Sa gugma ug sa grasya.