Unsa kalig-on nga patukoranan

1
Unsa kalig-on nga patukoranan,
Diha’s pulong gibutang ang pagtoo;
Unsa pay masulti N’ya’s nasulti na,
Mga balaang nidangop ni Jesus?
2
“Ayaw kahadlok, nag-uban Ko nimo,
Ako ang Dios nga motabang kanimo;
Lig-onon Ko ikaw, pabarugon Ko,
Pinaagi sa kamot nga matarung.
3
“Kon sa laglum nga tubig palatason,
Mga suba’s kaguol di paawason;
Mag-uban Ako nimo, magbulahan,
Magbalaan sa imong kasakitan.
4
“Kon may pagsulayng modangat sa dalan,
Igo ang grasya Ko, ikaw sangkapan;
Kalayo di makadaut; mout-ot
Ra sa sambog, mag-ulay’s bulawan mo.
5
“Bisan’s pagkatigulang’s katawhan Ko
Magmatuod gugma Ko di mausab;
Bisan ubanon na ang ilang ulo,
Daw cordero gihapon’s sabakan Ko.
6
“Ang kalag nga nipahulay ni Jesus,
Di gyud itugyan Nako’s ’yang kaaway;
Kalag gipaningkamotan’s impyerno,
Dili, di gyud Nako s’ya isalikway.”