O unsang gugma gihatag

1
O unsang gugma gihatag,
Magpasalamat mi;
Sa pagkamao Mo kami
Magsimba’g magdayeg!
2
Kabubut-on gibugna Mo
Nganhi gayud namo;
Nga nianhi Ka sa Anak,
Nagtuman sa tuyo.
3
Pinanggang Anak gihatag,
Nianhi’g namatay,
Gihimo ming daghang anak,
Uban N’yang manunod.
4
Kinabuhi Mo naangkon,
Amahan Ka namo;
Kinaiya’g pagkamao,
Naambitan namo.
5
Nisulod Ka’s espiritu,
Nisangpit “Amahan,”
Gianak sa Espiritu,
Transpormahon Nimo.
6
Daghang anak maoy tumong,
Sa himaya dad-on;
Sa dagway’s Anak umolon,
Hingpit nga samahon.
7
Tultolan Mo matag usa,
Aron matransporma;
Himaya ngadto’s himaya,
Kanimo masama.
8
Unsang gugma gihatag Mo,
Salamat Amahan;
Simbahon Ka hangtud’s dayon,
Pagdayeg way hunong.