Daygon Ka, O Manluluwas

1
Daygon Ka, O Manluluwas,
Gikuptan ko’s gugma Mo;
Gil’was, gihinl’an, gipuno,
Aron masandayong Mo.
  Sandayong lang, O Agalon,
Apan puno’s grasya Mo,
Agi namo, magamit mi,
Matag takna ug dapit.
2
Sandayong lang’s kabulahan,
Sa tanan nga giuhaw;
Suginlan’s kal’wasang hingpit,
Ang gugma Mo isulti.
3
Basyoha aron pun-on Mo,
Ma-hinlong sudlanan Mo;
Way kusog gawas’ hatag Mo,
Uban sa matag sugo.
4
Saksi’s grasyang nagl’was nako,
Sa sala’g kaugalingon;
Gilukat aron maangkon
Sudli na’s kahupong Mo.
5
O Ginoo, pun-a ako
Sa Imong Espiritu;
Aron gikan’s akong sulod
Buhing tubig magtubod.